“การต่อสู้” ที่พัฒนามาเป็นการป้องกันตัวและกีฬา (1)

“การต่อสู้” ที่พัฒนามาเป็นการป้องกันตัวและกีฬา (1)

มนุษย์รู้จักคําว่า “ต่อสู้” ตั้งแต่มนุษย์เริ่มเกิดลืมตามาดู โลก ต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบ ๆ ตัวเอง และแม้แต่กับตัวเองก็มิได้ละเว้นจะต้องสู้ ต้องต่อสู้กับธรรมชาติและภัยของธรรมชาติ

การที่มนุษย์มุ่งจะเอาชีวิตสัตว์เพื่อนํามาเป็นอาหารสําหรับยังชีวิตหรือสิงสาราสัตว์ที่มุ่งร้ายหมายชีวิต บางครั้งมนุษย์ก็ต่อสู้กันเองเพื่อสิทธิ ในการครอบครองเป็นเจ้าของ เพื่อเสรีภาพ เพื่อป้องกันตนเองหรือ อื่น ๆ

การต่อสู้ดังกล่าวอาจจะต้องใช้กําลังกาย กําลังใจ และกําลัง ความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมนุษย์จะต่อสู้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการต่อสู้คือ ความอยู่รอดของชีวิต

จากการต่อสู้มนุษย์ก็ได้พยายามคิดค้นวิธีการต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองหรือทําร้ายผู้อื่น อาจจะโดยการประดิษฐ์อาวุธต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น มีด หอก ขวาน

สําหรับเป็นอาวุธคู่มือ ภาษาวัยรุ่น เขาเรียกว่า “เครื่องทุ่นแรง” ที่สามารถใช้ทําอันตรายคู่ต่อสู้ที่ปราศจากอาวุธให้ถึงแก่ชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น หรือเมื่อทั้งสองฝ่ายมีอาวุธ การทําร้ายกันก็ทําได้ลําบาก เพราะต่างก็ต้องเกรงซึ่งกันและกัน

มนุษย์ก็พยายามใช้ความคิดที่จะหาหนทางเอาชนะ เอาชีวิตของคู่ต่อสู้ให้ง่ายและรวดเร็ว ป้องกันชีวิตตนเองให้ปลอดภัยมากขึ้น พยายามคิดค้นศึกษา ทดลอง ดัดแปลงแก้ไขเพื่อหาแนวทางที่จะต่อสู้และป้องกันตัวทั้งที่มีอาวุธและไม่มีอาวุธ ทําให้เกิดศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวขึ้นมา

#การกำเนิดกีฬา #การป้องกันตัวและกีฬา #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

Leave a Reply