สูตรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชนพ่อพันธุ์เต็ม100เปอร์เซนต์

สูตรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชนพ่อพันธุ์เต็ม100เปอร์เซนต์

ปัจจุบันไก่ชน ยังคงเป็นที่ต้องการของท้อง ตลาดจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออนุรักษ์ เพื่อแข่งขันเป็นกีฬา หรือเพื่อการบริโภค

การเลี้ยงไก่ชนก็มักจะมีปัญหาหลายเรื่อง ที่เป็น อุปสรรคทําให้ราคาไก่ตกต่ํา นั่นก็คือปัญหาด้าน สุขภาrหรือสมรรถภาพไก่ชนนั่นเอง ซึ่งหาก เกษตรกรสามารถเลี้ยงไก่ชนให้ดีได้ โดยเฉพาะไก่ชนตัวผู้หรือพ่อพันธุ์ ก็จะทําให้ราคาไก่พุ่งสูงขึ้น อย่างชัดเจนและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ดังนั้นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 2 จังหวัด ระยอง จึงได้นําข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพไก่ชน (พ่อพันธุ์) ที่ได้จากคุณจําเนียน นิลบดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชน ตําบลทับช้าง อําเภอสอย- ดาว จังหวัดจันทบุรี มาเผยแพร่ต่อ เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนําความรู้เทคนิคและวิธีการที่ได้ไปใช้ในการเลี้ยงไก่ชน

วัตถุดิบ
– เนื้อในขนุนป่าสัก 200 กรัม – กล้วยน้ําว้าสุก 1 ลูก – ข้าวสุก 50 กรัม – เกลือ 10 กรัม

วิธีการทํา
1. ให้นําเนื้อในขนุนป่าสุก กล้วยน้ําว้า ข้าวสุก และเกลือ บดผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อ เดียว
2. หลังจากนั้น นําส่วนผสมที่เข้ากันดีแล้ว ไปป้อนให้ไก่ชนกิน ครั้งละประมาณ 100-200 กรัม ตามขนาดของไก่ชน เป็นประจําทุกวัน จะ ช่วยบํารุงร่างกายไก่ชน และเพิ่มสมรรถภาพ ความแข็งแรงในไก่ชนได้ดี

#ไก่ชน #สูตรเพิ่มสมรรถภาพพ่อพันธุ์ #gclubจีคลับมือถือ

Leave a Reply