ข้อเสนอแนะในการออกกําลังกาย

ข้อเสนอแนะในการออกกําลังกาย

ศาสตราจารย์วรศักดิ์ เพียรชอบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษาได้เสนอแนะวิธีการ ออกกําลังกายดังนี้

1. ควรเริ่มการออกกําลังกายอย่างเบา ๆ ก่อน จึงค่อย ๆ เพิ่มความหนักของการออกกําลังกายในวันต่อๆ ไปให้มากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ไม่เคยออกกําลังกาย มาก่อน

2. การออกกําลังกายแต่ละครั้ง ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเอง

3. การออกกําลังกายควรจะกระทําให้สม่ําเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15-20 นาที เพราะถ้าร่างกายต้องการอาหารเป็นประจําฉันได ร่างกายก็มีความต้องการออกกําลังกายเป็น ประจําทุกวันฉันนั้น

4. การออกกําลังกายที่จะให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ควรจะต้องออกแรงโดยโง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทุกส่วนทํางานมากกว่าปกติหรือให้รู้สึกเหนื่อย เช่น หายใจถี่ ชีพจรเต้นเร็ว

5. ในระหว่างการออกกําลังกาย ถ้ารู้สึกผิดปกติ เช่น หน้ามืด หอบมาก และชีพจร เต้นเร็ว ต้องหยุดการออกกําลังกายทันที แล้วถ้าจะต้องการออกกําลังกายใหม่ ควรจะได้รับ คําแนะนําจากแพทย์เสียก่อน

6. เพื่อให้การออกกําลังมีความสนุกสนาน หรือมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น ควรทําสถิติเกี่ยวกับการออกกําลังกายเป็นประจําควบคู่ไปด้วย เช่น จับชีพจร นับอัตราการหายใจ ชั่งน้ําหนัก เป็นต้น

7. เครื่องมือที่ช่วยในการออกกําลังกาย เช่น เครื่องเขย่า สัน ดึง ต้น เพื่อให้ร่างกาย ไม่ต้องออกแรงนั้นมีประโยชน์น้อยมาก เพราะว่าการออกกําลังกายจะมีประโยชน์หรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายได้ออกกําลังกายหรือออกแรงมากน้อยเพียงใด

8. ผู้ที่ประสงค์จะออกกําลังอย่างหนัก ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงกว่า 40 ปี จะต้อง ปรึกษาแพทย์ก่อน

9. ผู้ที่มีภารกิจประจําวันที่ไม่สามารถแบ่งเวลาเพื่อออกกําลังกายได้ ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและกระทําได้ในบริเวณบ้านที่ใช้เวลาสั้น ๆ เช่น เดินเร็ว กายบริหาร วิ่งเหยาะ กระโดดเชือก ชกลม เป็นต้น

10. ผู้ที่เพิ่งฟื้นจากไข้หรือมีโรคประจําตัว ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกําลังกาย

11. การออกกําลังกายเป็นประจําเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงและรักษาสุขภาพเท่านั้น ถ้าจะให้ได้ผลดีต้องมีการรับประทานอาหารที่ดี พร้อมกับการได้รับการพักผ่อนอย่าง เพียงพอด้วย ไม่มีวิธีการฝึกหรือออกกําลังกายวิธีลัดเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย แต่การฝึกหรือการออกกําลังกายจะต้องอาศัยเวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

#การออกกำลังกาย #ข้อเสนอแนะในการออกกําลังกาย #ufabet

Leave a Reply