การสังเคราะห์สารพลังงานในกล้ามเนื้อ

การสังเคราะห์สารพลังงานในกล้ามเนื้อ

การออกกําลังกาย คือการที่กล้ามเนื้อต่างๆ หดตัว พลังงานที่ใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อนี้ได้มาจากการแปรสภาพของสารพลังงาน โดยปกติกล้ามเนื้อสามารถเก็บสารพลังงานไว้ได้เป็นจํานวนเล็กน้อย จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เซลล์ของกล้ามเนื้อจะต้องสังเคราะห์สารพลังงาน ขึ้นมาเพิ่มเติมเมื่อจะต้องออกกําลังกายต่อไป เพราะจํานวนสารพลังงานที่เก็บไว้ในกล้ามเนื้อนั้น จะใช้ได้เพียงไม่กี่วินาทีก็จะหมดไป

การสังเคราะห์สารพลังงานในกล้ามเนื้อกระทําที่ไมโทคอนเดรีย ซึ่งเป็นส่วนของเซลล์กล้ามเนื้อและต้องอาศัยออกซิเจนที่มากับเม็ดเลือดและไฮโดรเจนที่ได้มาจากการแยกตัวของกรดไขมันและกลูโคส กรดไขมันและกลูโคสที่เก็บไว้ในกล้ามเนื้อ จะถูกใช้ในการสังเคราะห์สารพลังงานในตอนแรก ของการออกกําลังกาย หลังจากนั้นจะใช้กรดไขมันและกลูโคสจากเลือด ในขณะพักหรือออกกําลังกาย แต่เพียงเล็กน้อยจนถึงปานกลาง กล้ามเนื้อจะได้ไฮโดรเจนจากกรดไขมันเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเพิ่มการออกกําลังกายมากขึ้นเรื่อย ๆ กลับจะได้ไฮโดรเจนจากกลูโคสเป็นหลักกลูโคสก็เก็บอยู่ในกล้ามเนื้อ อยู่ในรูปไกลโคเจน ซึ่งจะนํามาใช้เมื่อเวลาจําเป็น โดยเฉพาะเวลาที่กล้ามเนื้อหดตัวอย่างรุนแรง เส้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อจะถูกบีบ ทําให้กล้ามเนื้อนั้นขาดเลือดและพลอยทําให้ขาดกลูโคสจากภายนอกกล้ามเนื้อด้วย จึงจําเป็นต้องใช้ไกลโคเจนที่เก็บในกล้ามเนื้อ

#การออกกำลังกาย #การสังเคราะห์สารพลังงานในกล้ามเนื้อ #แทงมวย

Leave a Reply