การออกกําลังกาย

การออกกําลังกาย

การออกกําลัง (Physical exertion)
การออกกําลัง หมายถึง การเคลื่อนไหว มีกิจกรรมทําสิ่งต่าง ๆ ของกล้ามเนื้อในร่างกาย ถ้ากล้ามเนื้อที่ใช้มีขนาดใหญ่ ย่อมใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อขนาดเล็ก เช่น การวิ่ง ย่อมใช้ พลังงานมากกว่าการเขียนหนังสือ ฯลฯ

การออกกําลังกาย (Exercise)
การออกกําลังกาย หมายถึง การออกกําลังที่เป็นแบบแผน มีการเตรียมตัวมาก่อน และมีการทําซ้ําด้วยเวลาที่แน่นอน เพื่อให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี เช่น การวิ่ง หรือเต้นแอโรบิก ที่ทําเป็นประจํา เป็นต้น

ธรรมชาติสร้างมนุษย์และสัตว์มาเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวเป็นประจํา ถ้าทําการเคลื่อนไหว ไม่เพียงพอจะเกิดความปั่นป่วน ทําให้สุขภาพเสื่อมโทรม ในที่สุดอาจจะเกิดโรคจนถึงกับเสียชีวิตได้ หากได้ออกกําลังบ้าง อาจจะแก้ไขภาวะที่ผิดปกติ เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายและช่วยให้อายุ ยืนยาวขึ้นได้ การออกกําลังกายต้องจัดให้เหมาะกับภาวะของร่างกาย ถ้าจัดไม่เหมาะอาจจะไม่ได้ผลที่ต้องการหรืออาจจะได้ผลร้าย

จุดประสงค์ของการออกกําลังกาย
จุดประสงค์ของการออกกําลังกาย คือ เพื่อให้มีการปรับตัวของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในกล้ามเนื้อตลอดจนการทํางานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาวะที่ต้องใช้กําลังกายมากขึ้น ซึ่งหมายถึงภาวะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น
1.1 ความดันโลหิตตัวบนสูงขึ้นและตัวล่างต่ําลงเนื่องจากการขยายตัวและปรับตัว ของเส้นเลือดในร่างกาย
1.2 มีการหมุนเวียนของเลือดในเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมากขึ้น
1.3 มีการสร้างความพร้อมในร่างกายมากขึ้น จึงมีการระบายความร้อนโดยเฉพาะ เส้นเลือดที่ผิวหนังจะมีการขยายตัวมากขึ้น
1.4 เลือดฉีดออกจากหัวใจเพิ่มขึ้น เพราะชีพจรเต้นเร็ว ปริมาณเลือดที่สนา แต่ละครั้ง จึงอาจเพิ่มขึ้นถึง 4-5 เท่าของภาวะปกติ

2. การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
2.1 การเปลี่ยนแปลงของระบบต่อมไร้ท่อ ทําให้ประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอ เมีน้อยลงถ้าฝึกหนัก ขนาดของต่อมหมวกไตใหญ่ขึ้นและถ้าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะ ฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อ้วน จะทําให้การต้องการปริมาณยาน้อยลงได้ แต่ในรายผู้ป่วยที่ผอมและมีการควบคุมโรคเบาหวานที่ไม่ดี อาลอง ได้รับอันตรายได้ ถ้าออกกําลังกายมาก
2.2 ถ้าออกกําลังกายมาก ๆ เช่น นักวิ่งระยะไกล อาจพบว่ามีไข่ขาวในเม็ดเลือดแดง และสารฮีโมโกลบินในน้ําปัสสาวะได้ แต่มักจะหายไปในเวลา 24-48 ชั่วโมง น้ําปัสสาวะจะมีลักษณะ เข้มข้นหลังการออกกําลังกาย และพบทั่วไปในเศษปัสสาวะได้บ่อย แพทย์จึงแนะนําให้ดื่มน้ํามาก ๆ หลังจากการออกกําลังกายมาอย่างหนัก
2.3 ชีพจรเต้นช้าลงทั้งขณะฝึกและออกกําลังกาย 2.4 หัวใจจะโตขึ้นทั้งขนาดและปริมาตร ทําให้การสูบฉีดของเลือดได้มากขึ้น 2.5 การแข็งตัวของเส้นเลือดที่จะทําให้เส้นเลือดเปราะได้ จะเกิดขึ้นช้าลง 2.6 เพิ่มระดับไขมันชนิด HDL ซึ่งเป็นผลดีต่อการป้องกันการเป็นโรคหัวใจ
2.7 อาจจะพบว่ามีความผิดปกติในการทํางานของตับได้เล็กน้อย แต่ไม่เป็นปัญหา ต่อการออกกําลังกาย
2.8 การสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจจะได้ครั้งละมากขึ้นกว่าปกติ และขณะออกกําลังกาย จะมีเลือดสูบฉีดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากขึ้น
2.9 เนื่องจากการฝึกฝนทําให้การหายใจไม่ต้องใช้พลังงานมาก แต่ได้ปริมาณการ ถ่ายเทอากาศหายใจเท่า ๆ กันการใช้ออกซิเจนจะคงระดับอยู่ได้ ถ้าฝึกอยู่อย่างสม่ําเสมอ
2.10 ความดันโลหิตตัวบนจะลดลง 2.11 เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น

#การออกกำลังกาย #สุขภาพแข็งแรง #ทางเข้า Ufabet

Leave a Reply